تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن


پروب التراسونیک 50 سانتیمتری

پروب التراسونیک 50 سانتیمتری

پروب التراسونیک با طول دلخواه

برای مواردی که عمق ظرف یا راکتور واکنش زیاد است از این نوع پروب استفاده می شود. معمولاً عمق انتشار امواج فراصوتی،  بییشتر از 15 تا 20 سانتی متر نمی شود. بنابراین وقتی عمق ظرف واکنش به حدود یک متر می رسد و قابلیت استفاده از راکتور و پمپ وجود ندارد از این نوع پروب استفاده می شود. همچنین در زمانی که توزیع انرژی فراصوت باید به صورت یکنواخت در مایع اعمال گردد از این نوع پروب استفاده می شود.

طراحی این پروب تماماً در شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر انجام شده است. و قابلیت طراحی برای هر نوع راکتور وجود دارد.