تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن
محصولات فاپن

التراسونیک هموژنایزر صنعتی

التراسونیک هموژنایزر آزمایشگاهی

سایر محصولات

التراسونیک هموژنایزر نیمه صنعتی

نانوذرات