تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپندستگاه‌های التراسونیک جوش سونیک ایتالیا(Sonic italia)


شرکت سونیک ایتالیا یکی از بزرگترین شرکت‌های دوخت و جوش التراسونیک در دنیاست، شرکت فاپن چند دستگاه سپرده شده از این شرکت را تعمیر نموده است.
دستگاه‌های التراسونیک جوش سونیک ایتالیا(Sonic italia)