تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن
تعمیر انواع التراسونیک هموژنایزر و جوش التراسونیک