تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن


التراسونیک هموژنایزر نیمه صنعتی